မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ Cartoon Box (၁၂)မျိုး ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
Cartoon Box (၁၂)မျိုး အဝယ်တင်ဒါ

၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့် အရေအတွက်

စဉ်    ပစ္စည်းအမည် အရေအတွက်
(၁) Carton Box (3ply)  
  - (415x225x75)mm ၈၂,၀၀၀ ခု
  - (370x290x95)mm  ၈၁,၀၀၀ ခု
  - (415x275x115)mm ၁၃,၀၀၀ ခု
  - (420x270x130)mm ၆၂,၀၀၀ ခု
  - (215x190x100)mm ၈၄,၀၀၀ ခု
  - (195x195x80)mm ၁၅,၀၀၀ ခု
  - (120x54x147)mm ၂၀၀,၀၀၀ ခု
  - (390x310x180)mm  ၈,၀၀၀ ခု
  - (320x320x180)mm  ၅,၀၀၀ ခု
(၂) Carton Box (5ply)  
  - (390x310x180)mm  ၅၇,၀၀၀ ခု
  - (405x330x205)mm ၅,၇၀၀ ခု
  - (500x290x125)mm  ၇,၀၀၀ ခု
၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် - (၇-၁-၂၀၁၉) မွန်းလွဲ(၄:၀၀) နာရီ
၃။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ  - ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်) 
၄။ တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ၊
      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်။ 

၅။ တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်) 
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်။
တယ်လီဖုန်းအမှတ်
၀၆၇-၄၀၈၃၃၈   
၀၆၇-၄၀၈၃၅၄