မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း(၇)မျိုး ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း