ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပန်းလှိုင်ရပ်၊ မင်းလမ်း၊ အမှတ်၊ ပဆ-၁၄/၁၀၂၀၊ မြေညီထပ်(၂)ခန်း အကျယ်(၄၇.၆'x ၂၁.၆'x ၁၃') ရှိ ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(ပဲခူး-၂)အား ငှားရမ်းရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။         အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပန်းလှိုင်ရပ်၊ မင်းလမ်း၊ အမှတ်၊ ပဆ-၁၄/၁၀၂၀၊ မြေညီထပ်(၂)ခန်း အကျယ်(၄၇.၆'x ၂၁.၆'x ၁၃') ရှိ ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(ပဲခူး-၂)အား တင်ဒါခေါ်ယူ ငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
             (က)  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်             -  ၃၁.၁.၂၀၁၉
             ( ခ )  တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ -   ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်
၂။        တင်ဒါပုံစံအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇) နေပြည်တော်၊ ဖုန်း-၀၆၇၃၄၀၈၄၂၀ တွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း