ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)နှင့် ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အလုပ်ရုံစိတ်မှူးရာထူး(၂၀)နေရာသို့ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြသူများ၏ အမည်စာရင်းအား ကြေညာခြင်း