တင်ဒါအမှတ်-၃/၂၀၁၈-၂၀၁၉(ကုန်ကြမ်း Steel နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း