စက်မှု၀န်ကြီးဌာနတွင် Computer, Server, Copier, Scanner နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးအတွက်အောက်ပါ Lot များအလိုက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ တင်သွင်းပါရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်)
 
၁။                  စက်မှု၀န်ကြီးဌာနတွင် Computer, Server, Copier, Scanner နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးအတွက်အောက်ပါ Lot များအလိုက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ တင်သွင်းပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
စဉ်    Lot Lot အလိုက် ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများ
(က) Lot 1 Laptop, Desktop Computer နှင့်အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
( ခ)  Lot 2 Scanner, Projector နှင့် Projector Screen
( ဂ)  Lot 3 Server, Switch, Network Cable and Finger Print Time Attendance Device
(ဃ) Lot 4 Copier, Printer and Fax Machine
 ( င)  Lot 5 Video Camera

 ၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်-

                 တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်  −     ၂၁.၈.၂၀၁၇ 
                 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်              −     ၄. ၉.၂၀၁၇ ( ၁၆:၀၀ နာရီ)
                တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ   -      တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊
                                                                  ရုံးအမှတ်(၃၀)၊နေပြည်တော်
၃။          အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ လိပ်စာ တွင် စုံစမ်းရယူနိုင်ပါသည်။
စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
ဝန်ကြီးရုံး၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း− ၀၆၇−၄၀၅၄၄၈, ၀၆၇-၄၀၅၃၃၉