မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ Cartoon Box (၇)မျိုး အဝယ်တင်ဒါ

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
Cartoon Box (၇)မျိုး အဝယ်တင်ဒါ

၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့်အရေအတွက်
  စဉ် ပစ္စည်းအမည် အရေအတွက်
  (က) (440x335x270)mm(5ply) ၂၀,၈၀၀ခု
  (ခ) (330x275x235)mm(5ply) ၁၄၀,၀၀၀ ခု
  (ဂ) (350x320x125)mm(3ply) ၆၀,၀၀၀ ခု
  (ဃ) (420x270x130)mm(3ply) ၃၇,၀၀၀ ခု
  (င) (390x310x180)mm(5ply) ၃၀,၀၀၀ ခု
  (စ) (390x290x95)mm(3ply) ၉၀,၀၀၀ ခု
  (ဆ) (415x225x75)mm(3ply) ၁၁၅,၀၀၀ ခု
၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် - (၃၀-၄-၂၀၁၈) မွန်းလွဲ (၄:၀၀)နာရီ
၃။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ -

​ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်/အင်ရောင်း)

၄။ တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ
      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊
      ​နေပြည်တော်

တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

တယ်လီဖုန်းအမှတ်
၀၆၇-၄၀၈၃၈၈

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံ:ချုပ်)
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်