ကိုက်ပြည့်၊ အနံပြည့်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဆေးဝတ်နှင့် ပတ်တီးများ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ အမှတ်(၃) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း မှ ထုတ်လုပ်သည့် ကိုက်ပြည့်၊ အနံပြည့်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဆေးဝတ်နှင့် ပတ်တီးများအား ဖော်ပြပါဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။