စက်မှုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကဏ္ဍ

အခြေခံမူများ

(က) တစ်မျိုးသားလုံး၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးတွင် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ၏ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးပါဝင်မှု အချိုးအစားမြင့်မားတိုး တက်စေရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသီးသီးတွင် ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်၊
(ခ) စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရေးအတွက် ခေတ်မီနည်းပညာ များရရှိစေရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်သော ကုန်ချောပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်း စျေးကွက်တွင်သာမက ပြည်ပစျေးကွက်တွင်လည်း အခြေချစေရန်၊
(ဂ) ပြည်တွင်းသယံဇာတပစ္စည်းကို အဓိကအားထား၍ အသုံးပြုစေရန်၊
(ဃ) စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းဖြင့် ကျေးလက်ဒေသနှင့် မြို့ပြဒေသတို့ ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှုကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရန်၊
(င) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ပေါ်ပေါက်စေရန်၊
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေသော နည်းပညာအသုံးပြုမှုကို ရှောင်ရှားစေရန် သို့မဟုတ် လျော့ချစေရန်၊
(ဆ) စွမ်းအင်ကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုစေရန်။

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ပေးရန် ထောက်ခံချက်ပေးရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ

(က) ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်မှုမရှိခြင်း၊
(ခ) မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းခြင်း၊
(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်အား အနှောင့််အယှက်မဖြစ်ခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊
(ဃ) ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်မှုမရှိ သည့်အပြင် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှုလည်း မရှိခြင်း၊
(င) တည်ဆဲဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်း၊

    ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေကို ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်  နို၀င်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် ငြိမ်၀ပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ဥပဒေအမှတ် ၂၂/၉၀ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
    မြင်းကောင်ရေသုံးကောင်အားနှင့် အထက်ရှိသော အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ လုပ်ခစားအလုပ်သမား တစ်ဆယ်ဦးနှင့် အထက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရမည်။ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အစုစပ်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်၍ဖြစ်စေ စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ဆို၍ အစိုးရနှင့်ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ မပါ၀င်ပါ။
    ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် သက်ဆိုင်ရာပုံစံများ ဖြည့်သွင်းရေးသား ၍ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
    ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများကို အကြီးစား၊ အလတ်စား၊ အငယ်စားဟူ၍ အရွယ်အစား သတ်မှတ်ထားပါသည်။

စဉ် အရွယ်အစား

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
(ကျပ်သန်း)

ထုတ်လုပ်မှု
(ကျပ်သန်း)
အားသုံးစွဲမှု
(Hp)
အလုပ်သမား 
(ဦးရေ)
အငယ်စား ≤ 1 ≤ 2.5 ≤ 25 ≤ 50
အလတ်စား > 1 up to 5     > 2.5 up to 10 > 25 up to 50 > 50 up to 100
အကြီးစား > 5 > 10 > 50 > 100

    မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကို (၁)နှစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း သက်တမ်းတိုးကြေး ပေးသွင်းပါက သက်တမ်းတိုးကြေးအပြင် သတ်မှတ် ဒဏ်ကြေး ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်သည် သတ်မှတ်ထားသော ရက်ပေါင်း(၆၀) အတွင်း မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ပျက်ပြယ်မည် ဖြစ်ပါ သည်။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်သက်တမ်းတိုးကြေးကို လုပ်ငန်းအရွယ် အစားပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားပြီးပါသည်-

စဉ် လုပ်ငန်း
အရွယ်အစား
မှတ်ပုံတင်ကြေး သက်တမ်း
တိုးမြှင့်ကြေး
ဒဏ်ကြေး
အငယ်စား ၁၂၀၀ဝိ/- ၁၀၀၀ဝိ/- သက်တမ်းတိုးနှင့် မှတ်ပုံတင် နောက်ကျ ဒဏ်ကြေးမှာ အရွယ်အစားအလိုက် ၅၀ % ဖြစ်ပါ သည်။
အလတ်စား ၂၅၀၀ဝိ/- ၂၀၀၀ဝိ/-
အကြီးစား ၅၀၀၀ဝိ/- ၄၀၀၀ဝိ/-

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် သက်ဆိုင်ရာပုံစံများ ဖြည့်သွင်းရေးသား၍ လျှောက်ထားရပါမည်။(လိုအပ်သည့် လိုင်စင်အထောက်အထားများ ပူးတွဲလျက်)
(ခ) လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြသည့်အချက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ နှင့် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ သက်ဆိုင်ရာ ပုံစံများနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပါသည်။
(ဂ) စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အကြီးစားဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှူးသည် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်ပုံစံနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေစက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ သဘောထား မှတ်ချက်ဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့ တင်ပြပါသည်။ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရုံးများတွင် စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
(ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုအပ်သလို စိစစ်၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းဆိုခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့စေခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်သိမ်းစေခြင်း ပြုရမည်။
(င) လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ပေးသွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးမှ လုပ်ငန်းရှင်သို့ အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါသည်။
(စ) မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားတင်ပြသည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနရုံးမှ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို နေ့ချင်းထုတ်ပေးပါသည်။

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် စက်မှုလုပ်ငန်း စက်မှုဇုန်
အတွင်း 
ပါဝင်မှု(%)
စက်မှုဇုန် ဇုန်ပြင်ပ ​ပေါင်း
​၁ စားသောက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၁၈၂၉ ၂၆၀၆၄ ၂၇၈၉၃ ၆.၅၅၇
ဝတ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်း ၆၆၂ ၁၈၃၇ ၂၄၉၉ ၂၆.၄၉၁
​နေထိုင်ရေးလုပ်ငန်း ၄၈၅ ၃၄၆၀ ၃၉၄၅ ၁၂.၂၉၄
လူသုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း ၅၉၉ ၈၁၂ ၁၄၁၁ ၄၂.၄၅၂
အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း ၁၅၂ ၁၄၀ ၂၉၂ ၅၂.၀၅၅
ပုံနှိပ်စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၄၉ ၃၃၄ ၃၈၃ ၁၂.၇၉၄
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလုပ်ငန်း ၂၁၄ ၃၄၃ ၅၅၇ ၃၈.၄၂၀
ဓါတ်သတ္တုပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်ငန်း  ၈၃၉ ၁၈၈၈ ၂၇၂၇ ၃၀.၇၆၆
စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာထုတ်လုပ်ငန်း ၁၈ ၅၅ ၇၃ ၂၄.၆၅၈
၁၀ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၈ ၇၁ ၈၉ ၂၀.၂၂၅
၁၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၉ ၆၇ ၁၃၆ ၅၀.၇၃၅
၁၂ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၆ ၄၀ ၉၆ ၅၈.၃၃၃
၁၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၈၁၀ ၄၈၈၃ ၆၆၉၃ ၂၇.၀၄၃
  စုစုပေါင်း ၆၈၀၀ ၃၉၉၉၄ ၄၆၇၉၄ ၁၄.၅၃၂

CMP စက်မှုလုပ်ငန်း

    CMP စက်မှုလုပ်ငန်းများကို ၁၉၉၁-၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများနှင့်နိုင်ငံခြားသားပိုင်ကုမ္ပဏီများ ကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပါသည်။ CMP လုပ်ငန်းများစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

၃၀.၉.၂၀၁၆

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ
နိုင်ငံခြားသား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
နိုင်ငံသား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
စုစုပေါင်း
(ခု)
ရန်ကုန် ၁၈၂ ၁၁၄ ၂၉၆
မန္တလေး
ပဲခူး ၁၁ ၁၂
ဧရာဝတီ
​နေပြည်တော် - - -
  စုစုပေါင်း ၁၉၉ ၁၁၈ ၃၁၇

    CMP လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကောင်းမွန်လာစေပါသည်။ 

ဆက်သွယ်ရန်

    ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ 
    စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန
    စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
    ရုံးအမှတ် (၄၁)၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ 
    Tel: +၉၅ ၆၇ ၄၀၈၂၉၁၊ +၉၅ ၆၇ ၄၀၈၃၉၁