စက်မှုစစ်ဆေးခြင်းကဏ္ဍ

ရည်ရွယ်ချက် 
၁။     ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ လျှပ်စစ်ဥပဒေ၊ ဘွိုင်လာဥပဒေ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် ရုံးချုပ်၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်၊
၂။    ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် စံနှုန်းများနှင့်အညီ စနစ် တကျစွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်၊