စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

    စွမ်းအင်အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာသုံးစွဲရေးမူဝါဒတွင် စက်မှုကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အဦကဏ္ဍ၊ လူနေမှုအဆောက်အဦကဏ္ဍ၊ ပြည်သူပိုင်အဆောက်အဦကဏ္ဍဟူ၍ ကဏ္ဍ (၄) ရပ်ပိုင်းခြား၍ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မူဝါဒရည်မှန်းချက်များမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ကိုအခြေခံ၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် (၁၂)%၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် (၁၆)% နှင့်  ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် (၂၀)% လျှော့ချသွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

    လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်မှုပိုင်းအနေဖြင့် စက်မှုကဏ္ဍတွင် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများ၌ စွမ်းအင် အကျိုးရှိထိရောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရေးရည်ရွယ်၍ energy management training၊ steam system optimization training၊ compressed air optimization training နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်မည့် Demonstration Project များကို United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) နှင့် ပူးပေါင်း Improvement of Industrial Energy Efficiency (IEE) Project (2015-19) အောက်တွင် Global Environment Facilities-GEF fund ဖြင့် အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

           

IEE Project ဆိုင်ရာသင်တန်းများပို့ချခြင်း

        ဆက်လက်၍ UNIDO နှင့်ပင်ပူးပေါင်းလျက် Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Project (2016-17) အား စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း များအတွက် အဓိကရည်ရွယ်၍ Capacity Building နှင့် Pilot Project များဖြင့် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။    

      

RECP သင်တန်းပို့ချခြင်း

      မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းအင်အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာသုံးစွဲရေးလုပ်ငန်းများတွင် စက်မှုကဏ္ဍ၊ အဆောက်အဦကဏ္ဍ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ နှင့်စွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ စသည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှသည် နိုင်ငံသားအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စွမ်းအင် အကျိုးရှိထိရောက်စွာသုံးစွဲရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေမူဘောင်တစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် စွမ်းအင် အကျိုးရှိထိရောက်စွာသုံးစွဲရေးနှင့်ခြိုးခြံချွေတာရေးဥပဒေမူကြမ်းကို ပြုစုလျက်ရှိပါသည်။

     မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲရာ၌ အကျိုးရှိထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်စေ ရေးအတွက် Energy Performance Standard for Electric Home Appliance အစီအစဉ်ကို အဓိကအားဖြင့် Air Conditioner နှင့် Lighting များအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်အား ASEAN-Standard Harmonization Initiative for Energy Efficiency (ASEAN-SHINE) Program အောက်တွင် ASEAN Center for Energy (ACE) ၊ United Nation Environment Programme (UNEP) တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

     တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပြည်သူများ စွမ်းအင်အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာသုံးစွဲရေးဆိုင်ရာ အသိ ပညာများ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် Awareness Program များ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ သင်တန်းများပေးခြင်းနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။