ပြည်ပအကူအညီ၊အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်သောစီမံကိန်းများ

 စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနသည်  ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပြည်ပ အကူအညီအထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောစီမံကိန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် - 

(က) စီမံကိန်းအမည် - Pilot National Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Project    
 

ကူညီထောက်ပံ့သည့်

နိုင်ငံ/အဖွဲ့အစည်း

- Switzerland
 

အကောင်အထည်

ဖော်သည့်အဖွဲ့အစည်း

- UNIDO
  စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထိ
  စီမံကိန်းတန်ဖိုး     - အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၅၆၅) သန်း
  ဆောင်ရွက်မှုများ - UNIDO နှင့်ပူးပေါင်း၍ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်၍ Capacity Building နှင့် Pilot Project များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ခ) စီမံကိန်းအမည် -

Improvement Industrial Energy Efficiency in Myanmar

 

ကူညီထောက်ပံ့သည့်နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်း

- Global Environment Facility (GEF) 
 
 

အကောင်အထည်

ဖော်သည့်အဖွဲ့အစည်း

-

UNIDO

  စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထိ
  စီမံကိန်းတန်ဖိုး   - အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃.၁) သန်း
  ဆောင်ရွက်မှုများ - စက်မှုကဏ္ဍတွင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၌ စွမ်းအင် အကျိုးရှိထိရောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရေးရည်ရွယ်၍ energy management training ၊ steam system optimization training ၊ compressed air optimization training များကို ကျင်းပပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဂ) စီမံကိန်းအမည် - အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်း
  ကူညီထောက်ပံ့သည့်နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်း - ဂျာမနီနိုင်ငံ KfW Development Bank
 

အကောင်အထည်

ဖော်သည့်အဖွဲ့အစည်း

-

GIZ

  စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိ
  စီမံကိန်းတန်ဖိုး  - ယူရို(၄)သန်း
  ဆောင်ရွက်မှုများ - သင်ကြားနေသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ပြုပြင်ပြောင်း လဲ၍ ဘာသာရပ်အသစ်များ ထပ်မံတိုးချဲ့သင်ကြားနိုင် ရန် လိုအပ်သော သင်ကြားရေးသုံး စက်ပစ္စည်းများ အပြင် နည်းပညာလွွှဲပြောင်းပေးရန် နိုင်ငံခြားသားကျွမ်း ကျင်ပညာရှင်များစေလွှတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဃ) စီမံကိန်းအမည် - Five Years Comprehensive Maintenance Plan to Industrial Training Centre (Pakokku)၊ (အမှတ် (၄) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ) ၏ ငါးနှစ်ဘက်စုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး)
  ကူညီထောက်ပံ့သည့်နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်း - အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ
 

အကောင်အထည်

ဖော်သည့်အဖွဲ့အစည်း

- HMT(International)
  စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထိ
  စီမံကိန်းတန်ဖိုး - ရူပီး (၃၆. ၉၉၀) သန်း 
  ဆောင်ရွက်မှုများ - အိန္ဒိယနိုင်ငံမှပညာရှင်များ လာရောက်၍ မြန်မာနည်းပြ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ စက်ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နည်းပြအသစ်များအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်၍ သင်တန်းများပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ၊ သင်ကြားရေးသုံး ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(င) စီမံကိန်းအမည် - Skill Development for Inclusive Growth
  ကူညီထောက်ပံ့သည့်နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်း - Asian Development Bank (ADB)
 

အကောင်အထည်

ဖော်သည့်အဖွဲ့အစည်း

- Asian Development Bank (ADB)
  စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိ
  စီမံကိန်းတန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သန်း
  ဆောင်ရွက်မှုများ - ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာရပ်များ ကို သင်ယူရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော ကျေးလက် နေ လူငယ်များအတွက် အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်း ကျောင်း(မန္တလေး) နှင့် အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်း ကျောင်း (ပခုက္ကူ)တို့တွင် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (Asian Development Bank-ADB) ၏ အကူအညီဖြင့် ဘာသာရပ်(၄)ခုကို ကျွမ်းကျင်မှု အခြေပြုကာလတို (၃)လ သင်တန်းများအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊
(စ) စီမံကိန်းအမည် - Capacity Building of Industrial Human Resource     Development Organization for Productivity Improvement in Myanmar 
  ကူညီထောက်ပံ့ သည့်နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်း - ဂျပန်ုနိုင်ငံ
 

အကောင်အထည်

ဖော်သည့်အဖွဲ့အစည်း

- UMFCCI , JPC
  စီမံကိန်းကာလ -

Phase ( I)    ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထိ

Phase (II)    ၂၀၁၇ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထိ

  စီမံကိန်းတန်ဖိုး -

Phase ( I)    အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၉၂၆) သန်း

Phase (II)    အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၅၂၅)သန်း

  ဆောင်ရွက်မှုများ - ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးများလေ့ ကျင့်ပေးခြင်း၊ စံနမူနာကုမ္ပဏီများသို့ သွားရောက်၍ အကြံပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ အမှုဆောင်များ၊ မန်နေဂျာများနှင့် လုပ်သားများအတွက် Seminar များပြုလုပ်၍ ကုန် ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများဖြန့်ဝေ ပေးခြင်းတို့ကို စီမံကိန်း၏ ပထမနှစ်အတွင်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
(ဆ) စီမံကိန်းအမည် - Formulation of Industrial Master Plan
  ကူညီထောက်ပံ့ သည့်နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်း - UNIDO
 

အကောင်အထည်

ဖော်သည့်အဖွဲ့အစည်း

- UNIDO
  စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထိ
  စီမံကိန်းတန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၇)သန်း
  ဆောင်ရွက်မှုများ - UNIDOမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆွေးနွေး မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Industrial Master Plan (မူကြမ်း) ပြုစုပြီး လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။