ဖွဲ့စည်းပုံ

ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခွင့်ပြု စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ဌာန

ရာထူး

ဖွဲ့စည်းပုံ

စီမံရေးဌာန

အရာထမ်း

၁၃

အမှုထမ်း

၁၃

စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာရေးဌာန

အရာထမ်း

၁၄

အမှုထမ်း

၁၁

စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

အရာထမ်း

၁၅

အမှုထမ်း

၁၆

စာချုပ်စာတမ်းများစစ်ဆေးရေးဌာန

အရာထမ်း

၁၅

အမှုထမ်း

၁၆

ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးဌာန

အရာထမ်း

၂၃

အမှုထမ်း

၂၄

သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန

အရာထမ်း

၁၂၀

အမှုထမ်း

၂၃၃

နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

အရာထမ်း

၁၄

အမှုထမ်း

၁၅

နည်းပညာသုတေသနဌာန

အရာထမ်း

၁၆

အမှုထမ်း

၂၄

ဘဏ္ဍာရေးဌာန

အရာထမ်း

၁၆

အမှုထမ်း

၂၀

၁၀

အုပ်ချုပ်​ရေးဌာန

အရာထမ်း

၁၃

အမှုထမ်း

၁၉

 

စုစုပေါင်း

အရာထမ်း

၂၅၉

အမှုထမ်း

၃၉၁

 

 

ပေါင်း

၆၅၀