လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကဏ္ဍ

    လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဥပဒေ၊ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကိုးကား လျှက် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများပြည့်မီရေး နှင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး  တို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းရှိ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် လျှပ်စစ် ဥပဒေနှင့် လျှပ်စစ် ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
    (က)   လျှပ်စစ်ဥပဒေ(၂၀၁၄)
    (ခ)    တည်ဆဲလျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(၁၉၈၅)

လျှပ်စစ် စစ်ဆေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

(က) လူ နှင့် တိရိစ္ဆာန်များကို လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရန် နှင့် အဆောက်အဦများ လျှပ်စစ် ကြောင့် မီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပွားစေရန်၊
(ခ) လူနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ စွမ်းရည်တိုးတက်မြင့်မားစေရန်၊
(ဂ) လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများ သက်တမ်းကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်၊
(ဃ) လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသူနှင့် သုံ:စွဲသူတို့အကြား အငြင်း ပွားမှု သို့မဟုတ် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများရှိလာလျှင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ စစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးရန်၊
(င) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာနှင့် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲတတ်စေရန် ၊ 

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ
    (က)   လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးခြင်း၊
    (ခ)    လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊
    (ဂ)    လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
    (ဃ)    ဓာတ်လိုက်မှုများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
    (င)    လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း၊

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးခြင်း
    လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ၃၂(ဃ)နှင့်အညီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အဆောက်အဦများ၏ အတွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်း တပ်ဆင်မှုများ(Internal Wiring)၊ အပူပေး ကိရိယာ၊ ဘက်ထရီ အားသွင်းစက်၊ သံဂဟေဆော်စက်၊ လျှပ်ထုတ်စက်၊ ပါဝါမီတာ အစရှိသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဓာတ်လှေကား၊ စက်လှေကား၊ ဓာတ်အားလိုင်း/ခွဲရုံများကိုစစ်ဆေးပြီး လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ် ထုတ်ပေးလျက်ရှိပြီး လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂(င)နှင့်အညီ လျှပ်ထုတ်စက်များဖြင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သုံးစွဲခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း
    လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ၄၆ အရ မည်သူမျှလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ်မရရှိဘဲ လျှပ်စစ် တပ်ဆင်ခြင်း နှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရပါသဖြင့် လျှပ်စစ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂(ဃ)နှင့် အညီ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်မီသူများအား လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ လက်မှတ် ကို ဒုတိယအဆင့်၊ ပထမအဆင့်၊ အထူးအဆင့် စသည်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များအလိုက် ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း
    လျှပ်စစ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂(ဃ)နှင့်အညီ ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများကို IEC Standards နှင့်အညီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရည်အသွေး စစ်ဆေး ချက်လက်မှတ်၊လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ် တို့ကိုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဓာတ်လိုက်မှုများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း
    လျှပ်စစ်အန္တရာယ်မတော်တဆ ဖြစ်ပေါ်ပါက လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူ မှ လျှပ်စစ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇ အရ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသို့ အကြောင်းကြား လာလျှင် တည်ဆဲ လျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပိုဒ် ၂၅၀ အရ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊  ပြည်နယ်၊ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးမှူးများအား သွားရောက် စစ်ဆေးစေပါသည်။ 
    တည်ဆဲလျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပိုဒ် ၂၅၁ အရ စစ်ဆေး တင်ပြလာသည့် ဓာတ်လိုက်မှုအစီရင်ခံစာများအား စိစစ်ပြီး လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်မှ မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း နှင့် အလားတူ မတော်တဆမှုမျိုး ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရန် မည်ကဲ့သို့ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းကို လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန သို့အကြံပြုချက်များနှင့် အတူ သုံးသပ် ပြန်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

ဓာတ်အားခွဲရုံများစစ်ဆေးခြင်း

  

ဓာတ်အားခွဲရုံများစစ်ဆေးခြင်း

ဓာတ်လှေကား၊စက်လှေကားများ စစ်ဆေးခြင်း

   

ဓာတ်လှေကား၊စက်လှေကားများ စစ်ဆေးခြင်း

   

ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း

ဖွင့်လှစ်ပို့ချသည့်သင်တန်းများ

ဉ် သင်တန်းအမျိုးအစား ဖွင့်လှစ်
အကြိမ်
တက်ရောက်ပြီးသင်တန်းသား
ဌာနဆိုင်ရာ ပြင်ပ ပေါင်း
(က) လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု(အခြေခံ)သင်တန်း ၃၅ ၈၈၄ ၁၉၄၁ ၂၈၂၅
(ခ) လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု(မွမ်းမံ)သင်တန်း ၁၅၂ ၃၀၀ ၄၅၂
(ဂ) လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု ကျွမ်းကျင်မှု (ဌာနတွင်း)သင်တန်း ၉၇ - ၉၇
(ဃ) အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု(ရွေ့လျား)သင်တန်း - ၅၁၁ ၅၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၃ ၁၁၃၃ ၂၇၅၂ ၃၈၈၅

  

  

လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲခြင်း
    သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန နှင့်ပူးပေါင်း၍လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းရေး ဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီတွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး (လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေး) မှ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူ၍ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများကိုရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရေးဆွဲပြီး “စံ”များကို သုတေသနနှင့် တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန မှ မြန်မာ့စံချိန်စံညွှန်း အဖြစ်  သတ်မှတ် ပြဌာန်းနိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
JSC EEE  Focal Point
    အာဆီယံဒေသတွင်း လျှပ်စစ် နှင့် အီလက်ထရောနစ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲမှုစနစ်(AHEEERR)ကိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ  အာဆီယံဒေသတွင်း လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ (JSCEEE) တွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၊ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Focal Point အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများကျင်းပခြင်း

    မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲမှု များပြားလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ် ဓာတ်လိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသဖြင့် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ ပြည်သူလူထုအား လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အသိပညာများ၊လျှပ်စစ်အန္တရာယ် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတများ  ရရှိနိုင်ရန် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် တို့တွင် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများကို ကျင်းပ ပြုလုပ်၍ ဟောပြောပွဲ တက်ရောက် လာသည့် ပြည်သူလူထုအား လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အကြံပြုချက်များ၊ ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး လက်ကမ်း စာစောင်များကို ဝေငှခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။