သတင်းစာစက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း)

တည်နေရာ    - ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ င၀န်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ လှေကြီးတက်ကျေးရွာအုပ်စု။

Location Map

Factory Layout Plan

စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း
(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ/ရက်စွဲ - Tianjin Machinery Import & Export Corporation (China) 
(ခ) စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၃၆.၅)သန်း/(၁၂-၁၂-၂၀၀၁)
(ဂ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - (၆.၈.၂၀၀၈)
(ဃ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - ၂၀၁၈-၂၀၁၉
မြေအကျယ်အ၀န်း - ၁၄၀.၇၉ ဧက
စက်ရုံမြေ - ၄၃.၈၂ ဧက
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ - ၈၄.၄၃ ဧက
အရန်‌မြေ - ၁၂.၅၄ ဧက 
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း - သတင်းစာစက္ကူ 
 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၃၁-၈-၂၀၁၈)ထိ (ကျပ်သန်း)
    ပြည်တွင်းငွေ နိုင်ငံခြားငွေ စုစုပေါင်း
(က) စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း ၇၃၃.၃၆၆ ၂၂၉၇၁.၇၆၁ ၂၃၇၀၅.၁၂၇
(ခ) ဆောက်လုပ်ရေး ၂၈၈၅.၁၁၅ - ၂၈၈၅.၁၁၅
(ဂ) အခြား ၂၈၆၆.၄၆၉ - ၂၈၆၆.၄၆၉
  စုစုပေါင်း ၆၄၈၄.၉၅၀ ၂၂၉၇၁.၇၆၁ ၂၉၄၅၆.၇၁၁
ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း - ၁၆၂ ဦး(၁၈.၉.၂၀၁၈)
တစ်လပျမ်းမျှလစာ - ၃၃.၁၉၈ ကျပ်သန်း
သွင်းအားစုလိုအပ်ချက်
(က) Electricity - 12 MW
(ခ) Natural Gas - 6 mcf/day (Inland)
(ဂ) Water - 3.2 Million Gal/day (Source – Ngawon River)
စိုက်ပျိုးမြေ - ၂၀၀၅၀ ဧက(သစ်စိုက်ခင်း)
စက်ပစ္စည်း (၁) ဝါးစင်းဖတ်စက်ရုံခွဲ
  (၂) ပျော့ဖတ်စက်ရုံခွဲ
  (၃) ပျော့ဖတ်ချပ်စက်ရုံခွဲ
  (၄) ရေနွေးငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံခွဲ
  (၅) မြစ်ရေတင်စက်ရုံခွဲ
  (၆) ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၇) စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ