ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်စက်ရုံ(ချောက်)

၁။တည်နေရာ - မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်၊ ရေတွင်းကျေးရွာအနီး

Location Map

၂။စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း  
(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ/ရက်စွဲ - China Machinery Complete Equipment Engineering Corporation (CMCC)/ (၂၁.၄.၂၀၀၂)
(ခ) စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၁၂)သန်း
(ဂ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - (၁၂.၂.၂၀၀၅)
(ဃ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - (၆.၁၁.၂၀၀၆)
၃။ မြေအကျယ်အ၀န်း - ၁၇၈.၉၉ ဧက
စက်ရုံမြေ - ၉.၀၉ ဧက    
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေနှင့်ဆက်စပ်မြေ - ၁၆၉.၉ဧက

Factory Layout Plan