အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံစီမံကိန်း(မြင်းခြံ)

၁။ စီမံကိန်းတည်နေရာ - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ဆားခါး ကျေးရွာအနီး
၂။ Phase II စီမံကိန်း    
 

(က)  စီမံကိန်းအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသောအဖွဲ့အစည်း

- Danieli India Co., Ltd.
  (ခ)     စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့ - ၁၄.၇.၂၀၁၀
  (ဂ)     စာချုပ်အရစီမံကိန်းတန်ဖိုး - ယူရို (၅၇၀)သန်း
  (ဃ)    စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၀
  (င)     စီမံကိန်းကာလ -

၂၃.၁၂.၂၀၁၃ (စာချုပ်အရ)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအားလတ်တလော ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

 

(စ) စီမံကိန်းအရ Phase II တွင်
ပါဝင်မည့် Line များ   

- (၁)     Direct Reduction Plant
      (၂)     Steel Making Plant
      (၃)     Hot Strip Mill
      (၄)     Cut to Length Line
      (၅)     Pickling Line
      (၆)     Cold Strip Mill
      (၇)     Cut to Length Line 
     

(၈)     Batch Annealing Furnace for Cold  Rolled  Coils

     

(၉)     Reheating Furnace for Slab Thickness up to 250mm

      (၁၀)   Thin Slab Caster
 

(ဆ)    ထုတ်လုပ်မည့်ပစ္စည်း/

           ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအား

 

(၁)    Steel Slab (200,000 TPY)  

      (၂)     Direct Reduction Iron(450,000TPY)
      (၃)     Hot Roll Steel Coil (200,000TPY)
      (၄)     Hot Roll Steel Sheet (50,000TPY)
      (၅)     Cold Roll Steel Coil & Sheet (100,000TPY)
၃။ Phase II A စီမံကိန်း    
 

(က)    စီမံကိန်းအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသော အဖွဲ့အစည်း

- Danieli India Co., Ltd.
  (ခ)     စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့ - ၁၄.၆.၂၀၁၁
  (ဂ)     စာချုပ်အရစီမံကိန်းတန်ဖိုး - ယူရို (၄၅)သန်း
  (ဃ)    စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ - ၃.၈.၂၀၁၂
  (င)     စီမံကိန်းကာလ -

၃.၈.၂၀၁၅ (စာချုပ်အရ)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား လတ်တလော ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

 

(စ)     စီမံကိန်းအရ Phase IIA တွင် ပါဝင်မည့် Line များ

-  (၁)     Galvanizing/ Aluzinc Line
      (၂)     Colour Coating Line
      (၃)     Slitting Line
      (၄)     Sheet Forming Line 
 

(ဆ)    ထုတ်လုပ်မည့်ပစ္စည်း/

          ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအား

-

(၁)     Galvanized & Al-Zinc Coated

          Coil(150,000TPY)

      (၂)     Colour Coated Coil(75,000TPY)
      (၃)     Slit Coil(20,000TPY)
      (၄)     Profile & Formed Section Sheet (20,000TPY)
၄။ Phase III စီမံကိန်း    
 

(က)   စီမံကိန်းအတွက်စာချုပ်

         ချုပ်ဆိုသော အဖွဲ့အစည်း

-

Danieli Chargshu. Metallurgical

Equipment & Services Co.,Ltd (DCS)

  (ခ)     စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့ - ၁၄.၆.၂၀၁၁
  (ဂ)     စာချုပ်အရစီမံကိန်းတန်ဖိုး - ယူရို (၅၀၂)သန်း
  (ဃ)    စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ - ၃.၈.၂၀၁၂
  (င)     စီမံကိန်းကာလ -

၃.၈.၂၀၁၅ (စာချုပ်အရ)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား လတ်တလော ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

 

(စ)    စီမံကိန်းအရ Phase III တွင်ပါဝင်မည့်

  (၁)     Continuous Casting Plant Upgrading
      (၂)     Sections Mill
      (၃)     Rail Mill
      (၄)     Pipe & Hollow Section Mill
      (၅)     Electric Resistance Welded Pipe Mill
 

(ဆ)   ထုတ်လုပ်မည့်ပစ္စည်း/

         ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအား

 

(၁)     Steel Section and Round (380,000TPY)

      (၂)     Steel Rail (300,000TPY)
      (၃)     Big  Dia; Welded Pipe (130,000TPY)
      (၄)     Medium  Dia; Welded Pipe (28,000TPY)

 

Plant Layout of No(1) Steel Mill(Myingyan)

 

Steel Billet & Slab(200,000 TPY)

 

 

Size - 130 mm x 130 mm x 6 m
  - 130 mm x 130 mm x 12 m
Grades - ASTM 615  Grade  40
    ASTM 615  Grade  60
    GOST  380 / 89 - 94
    GOST  3 S / SP
    GOST  ST / 89-94
    GOST  380/ 89-94