အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)

၁။ စက်ရုံတည်နေရာ - သာဂရ၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၂။ အကျယ်အဝန်း - ၄၉.၈ ဧက
၃။ စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် - ၂၀၀၆ ခုနှစ်
၄။ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား - ၈၆၀ဦး
၅။ လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား - ၂၉၈ ဦး (၃၁.၈.၂၀၁၈) 
၆။ အလုပ်ရုံများ - (က)စက်ပစ္စည်းအလုပ်ရုံ(၁)
      ( ခ )စက်ပစ္စည်းအလုပ်ရုံ(၂)
      ( ဂ )စက်ပစ္စည်းအလုပ်ရုံ(၃)
      (ဃ)သံရည်ကျိုအလုပ်ရုံ(၁)
      ( င )သံရည်ကျိုအလုပ်ရုံ(၂)
      (စ)သံပုံထောင်းအလုပ်ရုံ
      (ဆ)မာရှိန်ပြောင်းအလုပ်ရုံ(၁)
      (ဇ)ဂဟေဆက်နှင့် မာရှိန်ပြောင်းအလုပ်ရုံ
      (စျ)တပ်ဆင်ရေးအလုပ်ရုံ(၁)
      (ည)တပ်ဆင်ရေးအလုပ်ရုံ(၂)
၇။ ထုတ်ကုန်များ        
  (က)6V 128 ZC Engine    
  ( ခ )8V 128 ZC Engine    
  ( ဂ )16V 170 ZC Engine     
  (ဃ)DCD Engine ( CY 499 Ti ) ( for Double Cab Pickup )

 

6 V 128 ZC Diesel Engine
Engine Power - 250 HP at 1500 rpm
450 HP at 2200 rpm
10800 cc
Engine Type - 4 Stoke
No. of Cylinder - 6
Fuel Consumption - 206 g/kwh
Min Idling Speed - 650 rpm
Injection Type - Direct Injection
Cylinder Arrangement - V 60 Degree
Compression Ratio - 15:1
Bore & Stroke (mm) - 128 & 140
Engine Dimension - (1847x1130x1587)mm
Engine Weight - 1350 kg

 

8 V 128 ZC Diesel Engine
Engine Power -

330 HP at 1500 rpm
542 HP at 2200 rpm, 14400 cc

Engine Type - 4 Stoke
No. of Cylinder - 8
Fuel Consumption - 201 g/kwh
Min Idling Speed - 650 rpm
Injection Type - Direct Injection
Cylinder Arrangement - V 60 Degree
Compression Ratio - 15:1
Bore & Stroke (mm) - 128 & 140
Engine Dimension - (2023x1130x1587)mm
Engine Weight - 1540 kg

 

16 V 170 ZC Diesel Engine
Engine Power -

2000 HP at 1500 rpm
2200 HP at 1800 rpm, 72600 cc

Engine Type - 4 Stoke
No. of Cylinder - 16
Fuel Consumption - 200 g/kwh
Min Idling Speed - 670 rpm
Cylinder Arrangement - V 60 Degree
Compression Ratio - 13.5:1
Bore & Stroke (mm) - 170 & 200
Engine Dimension - (3453x1467x1789)mm
Engine Weight - 8800 kg

 

DCD Engine ( CY 499 Ti ) ( for Double Cab Pickup )
Engine Type - Vertical Inline,4 Stroke, Water Cooled, Turbo Charger, Inter Cooling
Compression Ratio - 22:1
Bore & Stroke (mm)            - 99.2 & 102  
Engine Dimension - (720x690x795)mm
Engine Weight - 272 kg