အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)

၁။ စက်ရုံတည်နေရာ - သာဂရ၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၂။ အကျယ်အဝန်း - ၃၉.၁၃ ဧက
၃။ စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် - ၂၀၀၆ ခုနှစ် 
၄။ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား - ၄၅၈ ဦး
၅။ လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား - ၁၃၀ ဦး (၃၁.၈.၂၀၁၈)
၆။ အလုပ်ရုံများ -

(က) သတ္တုပုံဖော်အလုပ်ရုံ
(ခ)   ဂဟေဆက်အလုပ်ရုံ
(ဂ)   စက်ပစ္စည်းအလုပ်ရုံ
(ဃ)  တပ်ဆင်ရေးအလုပ်ရုံ
(င)   ဆေးမှုတ်အလုပ်ရုံ

၇။ ထုတ်ကုန်များ    
  (က)Bulldozer    
  ( ခ) 29 Ton Excavator    
  ( ဂ) Mini Excavator    
  (ဃ) 3 Ton Forklift    
  ( င) 5 Ton Forklift    
  ( စ) Vibratory Soil Compactor    

 

Bulldozer

Model - MOI D(22)
Operating Weight - 22 Tons (22000 kg)
Dozing Capacity - 7.8 m3
Engine Power - 220 HP at 1800 rpm
Blade Width - 3725 mm
Blade Height - 1315 mm
Engine Model - NT855-C280 (BCIII) Cummins Engine
Fuel Consumption - 7 Gal/hr
Maximum Cutting Depth - 540 mm
Maximum Lift Height - 1210 mm

 

Wheel Loader

Bucket Capacity - 2.8m3
Engine Power - 162 KW/2000rpm
    (WEICHAI ENGINE WD10G220E21)
Dimension (LxWxH) - (8000x3030x3423)mm
Wheel Base - 2920 mm
Rated Loading - 4.5 Ton
Dumping Height - 3600 mm
Operating Weight - 16600 kg

 

Vibratory Soil Compactor
Model - MOI C 14
Operating Weight - 14 Tons (14000 kg)
Vibrating Roller Width - 2100 mm
Engine Power - 115 HP at 2200 rpm
Engine Model - 6 BT5.9    Cummins Engine
Grade Ability - 30°
Vib. Amplitude - 0.9/1.8 mm
Front Axle Load - 7000 kg
Rear Axle Load - 7000 kg
Static Linear Load - 342 N/cm
Min. Steering Radius - 7000 mm
Travel Speed(1/2/3) - (2/4/10.5) km/h
Fuel Consumption - 5 Gal/hr

 

Excavator
Model - MOI E 290
Bucket Capacity - 1.46 m3
Operating Weight - 30 Tons (29700 kg)
Max: Digging Depth - 7390 mm
Engine Power - 263 HP at 1900 rpm
Engine Model - C8:3-C (Cummins Engine)
Boom - 6.25 m
Arm - 3.05m
Overall Dimension (LxWxH) - (10705x3200x3290)mm
Travel Speed (L/H) - 3.1/5.2(1.9/3.2) kph/(mph)
Fuel Consumption - 7 Gal/hr

 

Mini Excavator
Model - MOI E 35M
Bucket Capacity - 0.11m3
Operating Weight - 3.5 Tons (3500 kg)
Max: Digging Depth - 3150 mm
Engine Power - 27 HP at 2200 rpm
Engine Model - 3TN V88 (Yanmar Engine)
Boom - 2.5 m
Arm - 1.3m
Overall Dimension(LxWxH) - (4790x1740x2500)mm
Travel Speed (L/H) - 2.7/4.5(1.7/2.8) kph/(mph)
Fuel Consumption - 1.5 Gal/hr

 

3 Ton Forklift
Model - MOI F 30S
Engine - C490BPG Diesel
Engine Power - 40 KW  at 2650 rpm
Lifting Capacity - 3 Tons
Lifting Height - 3m (max+)
Fuel Consumption - 3 Gal/hr
Gradeability - 20%~27%
Tilt Angle - 6°~12°
Load Center - 500 mm

 

5 Ton Forklift
Model - MOI F 505
Capacity - 5 Tons (5000 Kg)
Max: Lifting Height - 43800 mm
Engine Power - 80 KW  at 2000 rpm
Engine Model - CA6110 (Diesel Engine)
Fuel Consumption - 3.5 Gal/hr
Gradeability - 18%~35%
Tilt Angle - 6°~12°
Load Center - 600 mm