အမှတ်(၂၄)အကြီးစားစက်ရုံ(ဒဂုံ)

တည်နေရာ    

            အမှတ်(၄၇၆)၊မိုးကုတ်လမ်း၊တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်(၁)၊ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြိုနယ်။

အကျယ်အဝန်း

          ၆.၅၇ ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်များ

            Solar Panels

ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

            အရာထမ်း                            ၉   ဦး

            အမှုထမ်း                         ၁၀၂   ဦး

            စုစုပေါင်း                 ၁၁၁ ဦး

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၅၀၁၆၂၄၁ (စက်ရုံမှူး-ဦးခင်မောင်သန်း)

                                          ၀၁-၅၉၁၂၅၁

            ဖက်စ်                     ၀၁-၅၉၀၉၅၈

            Email.                    solarfactory.moi@gmail.com