အိမ်သုံးပစ္စည်းစက်ရုံ(မင်းစု)

တည်နေရာ    -    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့တောင်ဘက်(၁၂)မိုင် အကွာ၊ မင်းစုကျေးရွာအနီး။

Location Map

စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း  
(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ/ရက်စွဲ - L & Z Trading and Investment Pte Ltd, Singapore/(၂၃.၅.၂၀၀၅)
(ခ) စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၄.၇၆၇)သန်း
(ဂ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - (၂၃.၃.၂၀၀၅)
(ဃ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - (၁.၄.၂၀၀၆)
မြေအကျယ်အ၀န်း - ၂၇.၀၁ ဧက
စက်ရုံမြေ - ၂၂.၄၂ ဧက    
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ - ၄.၅၉ ဧက
ထုတ်ကုန်များ - စတီးလ်အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၃၁-၈-၂၀၁၈)ထိ (ကျပ်သန်း)
    ပြည်တွင်းငွေ နိုင်ငံခြားငွေ စုစုပေါင်း
(က) စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း ၂၄၆၈.၀၀၄ - ၂၄၆၈.၀၀၄
(ခ) ဆောက်လုပ်ရေး ၃၀၈၄.၄၆၉ - ၃၀၈၄.၄၆၉
(ဂ) အခြား ၂၃၃.၈၅၁ - ၂၃၃.၈၅၁
  စုစုပေါင်း ၅၇၈၆.၃၂၄ - ၅၇၈၆.၃၂၄
၀န်ထမ်းအင်အားစာရင်း - ၂၂၉ ဦး (၁၈.၉.၂၀၁၈)
တစ်လပျမ်းမျှလစာ - ၄၂.၅၉၉ ကျပ်သန်း
သွင်အားစုလိုအပ်ချက်  
Electricity -3 MW
စက်ပစ္စည်း (၁) Maintenance Machine (17) Nos
  (၂) Cutting Machine (13) Nos
  (၃) Press Machine for Ename  Ware (25) Nos
  (၄) Press Machine for Stainless Steel Ware (26) Nos
  (၅) Attachment Parts Making Machine (37) Nos
  (၆) Fork & Spoon Making Machine (18) Nos
  (၇) Degreasing Machine (5) Nos
  (၈) Enamel Frit Machine (14) Nos
  (၉) Stainless Steel Lining Machine (27) Nos
  (၁၀) Decorating Machine for Enamel Ware (15) Nos
  (၁၁) Furnace for Enamel Ware (1)No
  (၁၂) Polishing Machine (97) Nos
  (၁၃) Packaging Machine (15) Nos
  (၁၄) Stainless Steel Pipe & Furniture Making Machine (75) Nos
  (၁၅) Plastic Product Making Machine (30) Nos

Factory Layout Plan