ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးဆိုင်ရာများ

       စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority-NSSA) အသိအမှတ်ပြု NSSA အလုပ်အကိုင် (၉) မျိုးစာရင်း-

(က) Automotive Mechanic 
(ခ) Foundry Worker 
(ဂ) Gas Metal Arc Welder
(ဃ) Manual Arc Welder
(င) Machinist 
(စ) Small Engine Mechanic 
(ဆ) Air-Conditioning Installer
(ဇ) Pneumatic Technician (Automation) 
(ဈ) Electrician Assessor 

     အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးစီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority-NSSA) ဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Assessment Centre များ-

စဉ် စက်မှုသင်တန်းကျောင်း အလုပ်အကိုင် Level
အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) Manual Metal Arc Welder Level-1   
    Machinist Level-1
    Automotive Mechanic Level-1
အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) Small Engine Mechanic Level-1
    Manual Metal Arc Welder (MMAW) Level-1
    Gas Metal Arc Welder (GMAW) Level-1
အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ) Pneumatic Technician Level-2
    Machinist Level-1
အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ) Manual Metal Arc Welder (MMAW) Level-1
    Gas Metal Arc Welder (GMAW) Level-1
အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး) Automotive Mechanic Level-1

        စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများအလိုက် NSSA အသိအမှတ်ပြု Chief Assessor နှင့် Assessor များ စာရင်း-

စဉ် စက်မှုသင်တန်းကျောင်း Chief Assessor ဦးရေ Assessor ဦးရေ
အမှတ် (၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ)
အမှတ် (၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)
အမှတ် (၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ)
အမှတ် (၄) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ) -
အမှတ် (၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး) -
အမှတ် (၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ) -
  စုစုပေါင်း ၂၆