စက်မှုသင်တန်းကျောင်း

By: 

      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခြေခံလူသားအရင်းအမြစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများအား အောက်ပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က)  အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)တွင် (၂)နှစ်သင်တန်းနှင့် အခြားစက်မှုသင်တန်းကျောင်း(၅)ကျောင်းတွင် (၁)နှစ်သင်တန်းများ သင်ကြားပေးခြင်း။
(ခ)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတွင် ကာလတို(၃)လသင်တန်း သင်ကြားပေးခြင်း။
(ဂ)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများမှ စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာရွေ့လျားသင်တန်းများအား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများသို့ လိုက်လံဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း။
(ဃ)  မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority-NSSA) ဆိုင်ရာကိစ္စများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(င)စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် Myanmar Human Energy Co.Ltd တို့ ပူးပေါင်း၍ အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)တွင် ဂျပန်ဘာသာစကားတစ်နှစ်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးနေခြင်း။

Service Procedure: