အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းရှိစက်ရုံများ

Location Map: 

Nay Pyi Taw