စွမ်းအင်စနစ်ထိရောက်စွာ သုံးစွဲရေး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (User Level)