THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY


Video Gallery

  • no image

    မူလအနံသေးပိတ်စသာ ထုတ်လုပ်နိုင်သော ရက်ကန်းစက်ကို အနံကြီးပိတ်စထုတ်လုပ်နိုင်သည့် စက်အဖြစ် တီထွင်ပြုပြင်

    Wed 01-2017


Top