THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY

MYANMAR INDUSTRY PORTAL

Resources are Limited. Creativity is Unlimited.

အမှတ်(၂) သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်)


Wed 16-10-2019

-

တည်နေရာ - ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ပင်းပက်ဒေသ
အကျယ်အဝန်း - ၅၁၄၀.၈၄ ဧက
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ -  
  (က) Pig Iron
  (ခ) Hematite Iron OreTop